Услуги

  • Оценка и анализ на геоложки данни и определяне перспективни площи
  • Изработване и съгласуване на цялостен и годишени работни проекти, етапни отчети, окончателни геоложки доклади с утвърждаване на запаси и ресурси, включително в съответствие с международен стандарт 43-101 и JORC.
  • Създаване и поддръжка на геоложка база данни, изработка на геоложки планове, разрези и модели, предварително изчисляване на запаси и ресурси, с използването на специализиран софтуер (GPS Mapper, MapInfo, Studio EM). 
  • Геолого-икономическа и технико-икономическа оценка на находища. 
  • Изграждане и поддържане на коректни отношения с местните общности.

ВИДОВЕ ПОЛЕВИ РАБОТИ

Ridge Consultants Ltd. е компания за услуги за проучване на полезни изкопаеми в София, България.

Регионално и детайлно геоложко картиране, съпроводено със скално-късово опробване

РАБОТИ ПОДРОБНА ГЕОЛОЖКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОПРОБВАНЕ

КАНАВНИ РАБОТИ - ПОДРОБНА ГЕОЛОЖКА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОПРОБВАНЕ

Ridge Consultants Ltd. е компания за услуги за проучване на полезни изкопаеми в София, България.

СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНОЛОЖКИ ПРОБИ ОТ СОНДАЖНА ЯДКА, ПРОУЧВАТЕЛНИ ГАЛЕРИИ, КАНАВИ И ШУРФОВЕ

ОПРОБВАНЕ – РЕГИОНАЛНО BLEG ОПРОБВАНЕ ОПРОБВАНЕ ПО ПОТОЦИ НА РАЗСЕЙВАНЕ ВГО

Геохимично опробване – регионално BLEG опробване, опробване по потоци на разсейване, ВГО

Ridge Consultants Ltd. е компания за услуги за проучване на полезни изкопаеми в София, България.

СОНДАЖНИ РАБОТИ - ДИАМАНТЕНО ЯДКОВО, ГЕОТЕХНИЧЕСКО И RC СОНДИРАНЕ С МОДЕРНО ОБОРУДВАНЕ

ЗАСНЕМАНЕ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛНИТЕ РАБОТИ

ТЕРЕННО ЗАСНЕМАНЕ НА ГЕОЛОГОПРОУЧВАТЕЛНИТЕ РАБОТИ

Ridge Consultants Ltd. е компания за услуги за проучване на полезни изкопаеми в София, България.

Комплексни геофизични изследвания - електрично съпротивление и предизвикана поляризация, CSAMT, магнитометрия и гравиметрия

Ridge Consultants Ltd. е компания за услуги за проучване на полезни изкопаеми в София, България.

ГЕОЛОЖКО И ГЕОТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА СОНДАЖНА ЯДКА И ОПРОБВАНЕ

Ridge Consultants Ltd. е компания за услуги за проучване на полезни изкопаеми в София, България.

ЕКОЛОГОСЪООБРАЗНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГЕОЛОГО-ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, РЕКУЛТИВИРАНЕ И ПОСЛЕДВАЩ МОНИТОРИНГ

Задайте вашите въпроси

8 + 12 =